Chirurgia piersi od podstaw

Dawid Murawa prof. dr hab. n. med.

Stypendia i inne granty na badania:

 • Stypendium doktoranckie przy II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń Akademii Medycznej w Poznaniu na okres 01.10.2002 do 30.09.2006 (zakończone przed czasem z uwagi na obronę doktoratu dnia 11.03.2004).
 • Stypendium Uniwersyteckiego Centrum Medycznego Vaudois w Lozannie; warsztaty dotyczące badań węzła wartowniczego, Laussanne, Szwajcaria, grudzień 2003.
 • Stypendium Berlińskiego Towarzystwa Chirurgicznego (Berliner Chirurgische Gesellschaft); warsztaty chirurgiczne, Berlin, Niemcy, luty 2004.
 • Stypendium Ernesta von Leydena przyznane przez Berliner Krebsgesellschaft na roczny pobyt w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Charite w Berlinie (kierownik Prof. PM Schlag), od 23 maja 2005 roku do 22 maja 2006 roku.
 • Stypendium przyznane przez Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej na pobyt w Klinice Chirurgii Bremen Mitte, Brema, Niemcy (kierownik prof. Th. Lehnert); od czerwca 2011 do sierpnia 2011
 • 2007-2010 projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji NN403 3844 33 „Znaczenie biopsji węzła wartowniczego dla określenia stopnia zaawansowania procesu nowotworowego u chorych z rakiem jelita grubego” (kierownik projektu)
 •  A Phase III Study for ErbB2 Positive Advanced or Metastatic Gastric, Esophageal, or Gastroesophageal Junction Adenocarcinoma treated with Capecitabine plus Oxaliplatin with or without Lapatinib (członek zespołu badawczego) – od 2008
 • Hypofractionated whole-breast irradiation preceded by intra-operative radiotherapy with electrons as anticipated boost. A new option in breast conserving treatment for operated breast cancer stages I and II. Prospective one-armed multi-center-trial (członek zespołu badawczego – koordynator projektu na terenie Polski) – od 2010
 • Projekt Badawczy Narodowego Centrum Nauki nr 2013/09/N/NZ4/02844 „Wpływ płynu zebranego z loży pooperacyjnej po śródoperacyjnym napromienianiu (IORT) guza piersi na populację komórek nowotworowych raka piersi o fenotypie macierzystym CD24-/CD44+ oraz ekspresję wybranych miRNA” (promotor/opiekun projektu) od 2013 roku
 • Projekt badawczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr PBS2/B9/0/2013 „Kompleksowy System do Radioterapii Śródoperacyjnej” (członek zespołu badawczego) od 2013 roku
 
 
Nagrody i wyróżnienia:
 
 1. I nagroda na Ogólnopolskim Kongresie Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy, Poznań 2000 za pracę pt: „Ocena zmian miąższu płucnego po podaniu dotchawicznym preparatu Exosurf zwierzętom dorosłym” autorstwa D. Murawa, D. Zielonka.
 2. Wyróżnienie na 18 Europejskim Kongresie Patologów, Berlin 2001 za pracę pt: „The influence of exogenous surfactants (exosurf and survanta) on lung tissue of adult animals” autorstwa W. Biczysko, A. Marszałek, M. Wąsowicz, D. Murawa, E. Florek.
 3. Wyróżnienie na dyplomatorium  przez zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego za działalność naukową w okresie studiów, 17 listopada 2001.
 4. List Gratulacyjny JM Rektora AM w Poznaniu za wkład w rozwój studenckiego ruchu naukowego, 16 październik 2001.
 5. I nagroda na Międzynarodowym Kongresie Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy, Poznań 2002 za pracę pt: „Surgical conservative treatment of breast cancer in the GreatPoland Cancer Center” autorstwa W. Popowicz, D. Murawa, Ł. Drzewiecki (sesja onkologiczno – hematologiczna).
 6. I nagroda na Międzynarodowym Kongresie Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy, Poznań 2002 za pracę pt: „Efficiency of selected hand antiseptics in surgical hand desinfection” autorstwa K. Matuska, M. Moulis, D. Murawa (sesja farmakologiczna).
 7. Wyróżnienie w konkursie na najlepszy plakat na VIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Ustka 2002.
 8. I nagroda za najlepszy plakat na IX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Kielce 2003.
 9. Wyróżnienie pracy doktorskiej pt: „Odległa ocena jakości życia chorych po całkowitej resekcji żołądka z powodu raka z uwzględnieniem zmian morfologicznych okolicy zespolenia przełykowo-jelitowego”, Poznań 2004.
 10. Nagroda Rektorska III stopnia za rok akademicki 2003-2004.
 11. Medal młodego pozytywisty przyznany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego 2008.
 12. Nagroda naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej za rok 2012.
 13. Odznaczenie za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – 2017
 14. Medal Labor Omnia Vincit przyznany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego – 2017
 15. Bursztynowy łuk przyznany przez Stowarzyszenie Amazonki - 2017
 

Członkostwo Towarzystw Naukowych 

 1. Od 2005 – członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
 2. Od 2006 – członek European Society of Surgical Oncology
 3. Od września 2012 członek zarządu ETC (Educational and Training Committee) przy Zarządzie Głównym European Society of Surgical Oncology (ESSO) – kadencja 2012-2018
 4. Członek zarządu Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich (TCHP) – kadencja 2013-2015, 2015-201, 2017-2019
 5. Od 2013 członek komisji egzaminacyjnej Europejskich Egzaminów z zakresu Chirurgii Onkologicznej – EBSQ European Board of Surgery Qualification in Surgical Oncology
 6. Od września 2016 członek zarządu WEC (Website and Editorial Committee) przy Zarządzie Głównym European Society of Surgical Oncology (ESSO) – kadencja 2016-2018
 7. Od 2014 członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (PTCHO) – kadencja 2014-2016, kadencja 2016-2018, 2018-2020
 8. W kadencji 2018-2020 Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
 9. Od maja 2020 Pełnomocnik Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej na czas pandemii, od września 2020 automatycznie Prezes Towarzystwa
 10. Konsultant z zakresu Chirurgii Onkologicznej w Województwie Lubuskim.
  
 
Inne okoliczności ważne dla oceny dorobku

 1. Organizacja sympozjum naukowego z okazji 100 rocznicy śmierci prof. Jana Mikulicza Radeckiego w ramach roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 (Finansowanie z pieniędzy Niemieckiego Ministerstwa Nauki). Temat: Endoskopia i Laparoskopia we współczesnej chirurgii. Poznań 31 marca - 1 kwietnia 2006.
 2. Udział w Komitecie organizacyjnym II Kongresu Onkologii Polskiej, Poznań 25 - 28 październik 2006.
 3. Organizator I Biegu i Konferencji Wyprzedzić Raka – inicjatywa skierowana do lekarzy rodzinnych, 11 październik 2008.
 4. Udział w Komitecie organizacyjnym Zjazdu Jakość Leczenia Onkologicznego, Poznań listopad 2008
 5. Przewodniczący komitetu organizacyjnego i członek komitetu naukowego corocznych Europejskich Warsztatów dotyczących nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego - Advanced Course Upper GI Malignancy. Kurs pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO).
 6. Członek komitetu naukowego Konferencji Jubileuszowej z okazji 60-lecia Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Wyzwania w onkologii – od profilaktyki do leczenia, Poznan listopad 2013.
 7. Członek komitetu naukowego/Współorganizator Advanced Course on Upper GI Surgical Oncology – Focus on miniinvasiveness. Kurs pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO) i Włoskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (SICO). Rzym 21-23 listopada 2013.
 8. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji „Węzeł Wartowniczy – co wiemy w 2014 roku” – Poznań 21 marca 2014.
 9. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, członek komitetu naukowego XXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej – Poznań 21-23 maj 2015.
 10. Przewodniczący Komitetu Naukowego kursu, Gastric Cancer – Central and Eastern Europe Advanced Course – Poznań 20-21 maj 2015 (patronat Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej i Światowe Towarzystwo Raka Żołądka)
 11. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i członek Komitetu Naukowego I Konferencji Rak piersi Onkologia i Plastyka – Poznań 15-16 kwietnia 2016.
 12. Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego II Konferencji Rak piersi Onkologia i Plastyka – Poznań 22-23 września 2017.
 13. Członek Komitetów Naukowych licznych Zjazdów i Konferencji np.: w ostatnich latach wszystkich Zjazdów Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, corocznych Konferencji Rak Odbytnicy w Bydgoszczy, Debat Onkologicznych Czasopisma Nowotwory, Akademii Czerniaka, Zimowych Forów Onkologicznych w Zakopanem itd.